Метою викладання навчальної дисципліни «Внутрішній аудит у банку» є вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в банківській системі внутрішнього аудиту.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Внутрішній аудит у банку» є з’ясування сутності, функцій, стандартів та ролі внутрішнього аудиту банку, механізмів його функціонування та специфіки організації, напрямів діяльності та планування служби внутрішнього аудиту у банку.


Дисципліна «Бухгалтерський облік» займає одне з провідних місць у підготовці здобувачів за базовими спеціальностями.

Основна мета дисципліни це набуття студентами теоретичних основ і практичних навиків з питань теорії бухгалтерського обліку.

Основне завдання дисципліни – розуміння студентами суті господарського обліку, його видів, змісту предмета і методу; змісту бухгалтерського балансу, рахунків бухгалтерського обліку та відображення на них господарських операцій, оцінки і калькуляції в системі бухгалтерського обліку. Студенти повинні добре володіти питаннями класифікації рахунків бухгалтерського обліку та основ бухгалтерської звітності.

Питання теорії бухгалтерського обліку тісно пов’язані з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і є основною зі спеціальних дисциплін. Вони є базовими для подальшого вивчення  спеціальних курсів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні нормативні документи та теоретичні аспекти з питань бухгалтерського обліку;

вміти: застосовувати отримані знання для складання первинних документів та обліку основних господарських операцій підприємства.


Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета - надання теоретичних знань і формування практичних навичок щодо аналізу банківської діяльності.

Завдання - з’ясування сутності і завдань аналізу банківської діяльності; вивчення системи показників та їх впливу на структурну побудову аналізу та його відповідності вимогам менеджменту і маркетингу банку; оволодіння методикою і технікою аналізу банківської діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні категорії аналізу банківської діяльності, в тому числі основи організації банківської діяльності, види та методи аналізу банківської діяльності, напрями оцінки та аналізу банківських операцій, ліквідності, ризиків, ділової активності, фінансової стійкості, надійності та рейтингової оцінки діяльності банку.

вміти:

- проводити підготовчу роботу, проводити збір та обробку інформації для аналізу;

- економічно грамотно аналізувати баланси банків та додатки до них на підставі сучасної методології аналізу;

- кваліфіковано визначити вигідність та доцільність активних та пасивних операцій;

- оцінювати ліквідність і платоспроможність банку, рівень ризиковості його діяльності;

- визначати і аналізувати комплексну рейтингову оцінку фінансового стану банку;

- за результатами аналізу діяльності банку формулювати висновки та розробляти пропозиції щодо удосконалення діяльності банків та підвищення ефективності їх діяльності.


Курс "Економіка, фінанси, ЦБ та МВФ" передбачений для студентів освітнього ступеня "бакалавр" освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування".

Статус дисципліни - обов'язкова.


Мета курсу – формування системи знань із сучасної макроекномічної теорії, теорії фінансів та теорії та практики діяльності сучасних центральних банків, а також основних аспектів діяльності Міжнародного валютного фонду та його ролі в реформуванні банківських систем країн-учасниць.

 

 Завдання вивчення курсу:

  • Вивчення сутності та методологічних основ сучасних підходів у монетарній політиці центрального банку, фіскальної політики уряду. 
  • Розуміння взаємозв’язку основних макроекономічних рахунків. 
  • Вивчення механізму забезпечення цінової та фінансової стабільності в розвинутих економіках та в економіках, які розвиваються, і, зокрема, в Україні. 
  • Визначення приоритетів країни при залученні кредиту у МВФ.


Мета дисципліни - вивчення закономірностей функціонування ринкової економічної системи на мікроекономічному та макроекономічному рівнях

Результати навчання:

РНД1. Здобувач демонструє знання сутності основних економічних законів, принципів і категорій, економічної термінології, розуміння основ функціонування ринкового механізму та закономірностей розвитку економічних систем.

РНД2. Здобувач розуміє роль і функції субєктів національної економіки, принципи раціональної поведінки споживачів у ринкових умовах.

РНД3. Здобувач володіє знаннями принципів та прийомів мікроекономічного та макроекономічного аналізу, використання отриманих результатів для вирішення практичних завдань.

РНД4. Здобувач самостійно виконує економічні розрахунки, які пов'язані з аналізом і обгрунтуванням раціональної поведінки мікросистем та макросистем у ринкових умовах.

РНД5. Здобувач демонструє знання та розуміння сутності та передумов формування макроекономічної рівноваги; причин макроекономічних коливань та макроекономічної нестабільності.

РНД6. Здобувач обирає критерії та складає судження стосовно економічної ефективності господарських явищ та процесів на мікро- та макроекономічному рівнях.

РНД7. Здобувач використовує теоретичні положення для оцінки сучасних закономірностей і тенденцій економічного розвитку, аналізу ефективності економічної політики на мікро- та макроекономічному рівнях.

РНД8. Здобувач володіє вмінням використовувати мехаізми дії економічних законів до економічної політики і господарської практики, визначення місця України у світовому економічному просторі.Дисципліна “Методика викладання у вищій школі” є вибірковою дисципліною, призначена для освіти магістрів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» і передбачає надання магістрам педагогічних знань і умінь, які в подальшому можуть бути реалізовані у викладацькій роботі. 

Мета вивчення дисципліни - ознайомлення із сучасними методиками викладання фахових дисциплін у вищій школі, методологією розроблення різноманітних методичних матеріалів, формування вмінь щодо проведення всіх форм навчальних занять.