Мета вивчення дисципліни - підготувати фахівців, які володіють теоретичними і прикладними знаннями, які необхідні доктору філософії для проведення наукових досліджень, роботи на підприємствах, установах різних форм власності в сфері соціальної економіки і політики на етапі побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки на макро- та мікро – рівнях.

Слухач має знати :

·       теоретичні основи соціальної економіки і соціальної політики;

·       методологю системного аналізу, етапи застосування системного підходу при дослідженні соціальних процесів, розвитку соціальних систем;

·       моделі соціально-економічного розвитку, визначення тенденцій та пріоритетних напрямів розвитку соціальної економіки та політики, формулювання напрямів соціально-економічної політики держави

·        основні засади наукового і практичного управління соціальним розвитком;

·       методи, форми та інструменти реалізації регулювання соціальної економіки;

·       особливостей державного регулювання соціально-економічними системами різного рівня ієрархії.

Слухач має вміти:

·       на основі знання принципів соціальної політики держави, методів соціалізації економіки пропонувати шляхи подолання нерівності, соціального розшарування та соціального відторгнення в умовах поглиблення інтеграційних процесів та глобалізації;

·       розробляти пропозиції щодо забезпечення соціальної безпеки держави;

·       розробляти пропозиції щодо удосконалення діяльності соціальної сфери суспільства;

·       розробляти та обґрунтовувати заходи управлінського впливу в соціально-політичній, соціально-трудовій сферах

·       здійснювати  кількісний аналіз на основі нормативних документів соціальної допомоги стосовно різних подій для різних категорій населення (інваліди, сім’ї з дітьми, бідні верстви населення, безробітні тощо

·       розраховувати розмір пенсії з використанням законодавчої бази сфери пенсійного страхування та забезпечення

·       розробляти  соціальні проекти для потреб господарюючих суб’єктів та органів державного регіонального управління.

·       розробляти та реалізовувати проекти і програми процесів і систем, а також їх структуроутворюючих елементів в галузі соціальних наук.

·       застосовувати методичний інструментарій діагностики соціального розвитку національної та регіональних соціальних системМета вивчення особливостей розвитку сучасної економічної науки, теоретико-методологічних засад провідних течій і шкіл сучасної економічної теорії, розкриття причинно–наслідкових зв’язків у розвитку економічної теорії та економічної політики, наукове обґрунтування практичної корисності економічної науки для забезпечення економічного зростання та суспільного добробуту.

Завдання формування економічного мислення та світогляду аспірантів на засадах гуманістичних принципів сучасної парадигми економічної теорії, антропоцентризму та плюралізму сучасної економічної теорії, розуміння основних напрямів сучасних економічних теорій, їх теоретичних джерел та методологічних особливостей; виявлення взаємозв'язку економічних теорій з господарською практикою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен

        знати:

 • основи становлення гуманістичних принципів сучасної парадигми економічної теорії;

 • чинники і джерела формування гуманізаційного вектору розвитку сучасної економічної теорії та її методологічні основи;

 • плюралізм сучасної економічної теорії та теоретико-методологічні засади  провідних течій сучасної економічної теорії: неокласики, посткейнсіантва та неоінституціоналізму;

 • основні напрями та проблеми розвитку новітніх економічних теорій: теорії глобалізації; теорії економічних криз; теорії визначення і вибору економічної політики тощо;

 • теорії сучасного економічного неоконсерваитзму, їх концептуальні засади та підходи до проблеми ролі держави в економіці;

 • теорії визначення і вибору економічної політики: конституційно-економічну теорію, економічні теорії громадянського суспільства, теорію суспільного вибору та політичних інститутів, теорію політичної ренти;

 • теорію неоінституціоналізму, її методологію, спільність і відмінність з неокласикою, а також особливості теорії прав власності, “інституційні пастки” трансформаційного періоду;

 • теорію трансакційних витрат і бюрократичних структур бізнесу;

 • сучасні теорії постіндустріального суспільства;

  вміти:

 • роботи правильні висновки про розвиток економічної теорії як теоретико-методологічної основи усієї економічної науки;

 • аналізувати місце і роль людини в системі еволюційного розвитку економічної теорії;

 • порівнювати концептуальні засади сучасних економічних теорій та їх підходів до вирішення економічних проблем сучасності;

 • робити правильний вибір щодо розуміння причинно-наслідкових звязків в економіці, досягнення системного підходу в аналізі господарських проблем;

 • проводити адекватну оцінку сучасного стану національної економіки та перспектив її розвитку в контексті концептуальних засад провідних течій сучасної економічної науки.


Курс розрахований на здобувачів PhD

Метою вивчення дисципліни  є формування в аспірантів системи знань з теорії та практики  фінансового аналізу і прогнозування кон’юнктури фінансового ринку та фінансового стану  його учасників, насамперед банків, оцінка конкурентного середовища та прогнозування і хеджування ризиків з використанням сучасних інструментів.

Основними завданнями є:

розкриття ролі фінансового ринку в розвитку економіки;

вивчення методів фінансових розрахунків щодо оцінки стану  ринку банківських послуг та його учасників;

вивчення та використання базових методів аналізу та прогнозування фінансових ринків;

використання інструментів управління прибутковістю, ліквідністю та ризиками, капіталом, активами і пасивами; 

узагальнення та аналіз методичних принципів аналітичного дослідження фінансових ринків;

проведення оцінки ризиків фінансового ринку для прийняття управлінських рішень;

дослідження ринків кредитних ресурсів та банківських послуг;

вивчення та набуття практичних навичок щодо використання інструментів прогнозування та хеджування ризиків.


Дисципліна “Методика викладання облікових, аналітичних та контрольних дисциплін” призначена для слухачів освітнього ступеню PhD спеціальності 071 «Облік і оподаткування» і передбачає надання слухачам педагогічних знань і умінь, які в подальшому можуть бути реалізовані у викладацькій роботі. 

Мета вивчення дисципліни - ознайомлення із сучасними методиками викладання фахових дисциплін у вищій школі, методологією розроблення різноманітних методичних матеріалів, формування вмінь щодо проведення всіх форм навчальних занять.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні набути необхідні теоретичні і практичні навички організації навчального процесу у вищій школі, аналізувати структуру підготовки фахівців у вищому навчальному закладі (кількість спеціальностей, їх конкретні назви й основні спеціалізації), аналізувати дії викладачів вищої школи, які є виявом професіоналізму і педагогічної культури, опрацьовувати наукову літературу про методи науково-педагогічних досліджень та здійснювати дослідження серед своїх колег-студентів із використанням окремих методів наукових досліджень: анкетування, тестування тощо.

На прикладі саме своєї спеціальності «Облік та оподаткування» студенти мають оволодіти наступними знаннями про: критерії відбору, принципи структурування змісту фахової дисципліни у вищій школі; між предметні зв'язки методики викладання із іншими дисциплінами; сучасні інтерактивні методи навчання студентів; форми організації навчання студентів; норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів; специфіку застосування новітніх освітніх технологій у вищій школі; особливості організаторської, координаційної та управлінської діяльності у вищому навчальному закладі; психологічні особистісні якості викладача вищої школи, професійні вимоги до нього.  Студенти мають оволодіти уміннями: аналізу та впровадження у власну діяльність теоретично обґрунтованих положень – найсучаснішого  педагогічного досвіду; застосування методів, прийомів організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (бесіди, діалогу, дискусії, мозкової атаки, сюжетнорольової гри, роботи в групах тощо); планування структури, змісту, процесу організації лекції, лабораторного та практичного заняття; укладання текстів лекцій за планом; творчого проведення лабораторних та практичних занять; добирання оптимальної форми та методів педагогічної діяльності; застосування сучасних освітніх технологій; забезпечення виконання розвиваючої, координуючої, управлінської функції викладача вищого навчального закладу; здійснення саморозвитку, самоосвіти, самовиховання, самоорганізації. 


Дисципліна «Оподаткування (Taxation (F6 – ACCA)» входить до  блоку  «Фахова/предметна  підготовка» і є вибірковою дисципліною і призначена для базової освіти магістрів  спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та «Облік у глобальному цифровому середовищі».

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами професійних знань з оподаткування та їх застосування у господарській діяльності  підприємства як спеціаліста економіки. Студенти повинні оволодіти теоретичним матеріалом та практичними навичками документального оформлення операцій з оподаткування на підприємстві, в установі, навчитись  правильно  оформляти документи,  користуватись і дотримуватись чинного податкового законодавства України, яке регулює діяльність суб`єктів господарювання.