“Методика викладання облікових дисциплін” є дисципліною вибіркової складової освітньо-наукової програми підготовки магістрів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» і передбачає надання студентам знань, умінь і навичок, які в подальшому можуть бути реалізовані у викладацькій роботі. 

Мета вивчення дисципліни - ознайомлення із сучасними методиками викладання фахових дисциплін у вищій школі, методологією розроблення різноманітних методичних матеріалів, формування вмінь щодо проведення всіх форм навчальних занять.


Навчальна дисципліна «Фінансова звітність за міжнародними стандартами» – це   одна з професійно орієнтованих дисциплін підготовки магістрів за спеціальністю «Облік і оподаткування».

Мета дисципліни: формування системи знань з організації та методики обліку господарської діяльності відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Завдання дисципліни: вивчення способів переходу чи адаптації обліку підприємств до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), освоєння основних концептуальних вимог до складу та порядку подання звітності.


Метою навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» є надання студентам поглиблених знань із питань фінансового управління підприємствами різних форм власності в умовах ринкової економіки, формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння сучасними методиками стратегічного та оперативно-тактичного фінансового менеджменту, а також опанування основних підходів щодо вибору, обґрунтування та реалізації найбільш ефективних фінансових рішень у процесі управління.

Вивчення передбачених робочою навчальною програмою тем, дозволяє надати здобувачам освіти наступні результати навчання: знання сутності методичних підходів та інструментарію фінансового менеджменту в процесі управління підприємством; вміння формувати та ефективно використовувати систему інформаційного забезпечення задля прийняття рішень у процесі управління фінансами підприємства; здійснювати управління прибутком підприємства; використовувати оптимізаційні моделі; своєчасно застосовувати зовнішні та внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємства з метою запобігання кризового фінансового становища на підприємстві.