Мета вивчення дисципліни - формування у студентів системи теоретичних знань і набуття практичних навичок у сфері міжнародної економічної діяльності, а також розгляд та аналіз найважливіших проблем і тенденцій розвитку світового господарства; ендогенного та екзогенного механізму регулювання руху товарів та інших факторів виробництва.

Завдання курсунавчити майбутніх фахівців механізму регулювання міжнародної економічної діяльності, інструментам дослідження закордонних ринків з метою їх вибору, способам виходу на зовнішні ринки, особливостям міжнародної товарної та цінової політики, засвоїти основні методичні засади міжнародної контрактної діяльності, міжнародних розрахунків, специфіки валютного, митного та податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Зміст навчальної дисципліни за темами:

Тема 1. Концептуальні основи міжнародних економічних відносин

Тема 2. МЕВ у системі світового господарства

Тема 3. Середовище міжнародних економічних відносин

Тема 4. Міжнародна економічна інтеграція та роль МЕВ у глобальній економіці

Тема 5. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництві і регулюванні МЕВ

Тема 6. Міжнародний поділ праці та кооперація виробництва

Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили

Тема 8. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних економічних відносин

Тема 9. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг

Тема 10. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини

Тема 11. Міжнародні кредитні відносини

Тема 12. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво

Тема 13. Міжнародні науково-технічні відносиниМета вивчення дисципліни: Сформувати здатність до аналізу психічних властивостей, станів і процесів, становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади. На цій основі здійснювати ефективну професійну комунікацію з врахуванням особистісних та соціально-психологічних особливостей поведінки клієнтів. Правильно реагувати на екстремальні психологічні прояви і надавати відповідну психологічну підтримку особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, підтримувати позитивну психологічну атмосферу в установах системи соціального захисту.

Мета надання теоретичних знань і формування практичних навичок щодо проведення аналізу діяльності банків на макрорівні та здійснення рейтингової оцінки банку

 

Завдання: оволодіння методикою і технікою аналізу банківської діяльності на макрорівні; 
з’ясування сутності і завдань рейтингової оцінки діяльності банку; вивчення підходів наглядових органів до рейтингової оцінки; дослідження методології та перспектив розвитку послуг міжнародних рейтингових агентств та національних рейтингових агентств в Україні; вивчення альтернативних методик рейтингової оцінки діяльності банків.Мета надання теоретичних знань і формування практичних навичок щодо організації інформаційної бази та методів аналізу діяльності банку.

Завдання з’ясування сутності і завдань аналізу банківської діяльності; вивчення системи показників та їх впливу на структурну побудову аналізу та його відповідності вимогам менеджменту і маркетингу банку; оволодіння методикою і технікою аналізу банківської діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні категорії аналізу банківської діяльності, в тому числі основи організації банківської діяльності, види та методи аналізу банківської діяльності, напрями оцінки та аналізу банківських операцій, ліквідності, ризиків, ділової активності, фінансової стійкості, надійності та рейтингової оцінки діяльності банку.

вміти:

- проводити підготовчу роботу, проводити збір та обробку інформації для аналізу;

- економічно грамотно аналізувати баланси банків та додатки до них на підставі сучасної методології аналізу;

- кваліфіковано визначити вигідність та доцільність активних та пасивних операцій;

- оцінювати ліквідність і платоспроможність банку, рівень ризиковості його діяльності;

- визначати і аналізувати комплексну рейтингову оцінку фінансового стану банку;

- за результатами аналізу діяльності банку формулювати висновки та розробляти пропозиції щодо удосконалення діяльності банків та підвищення ефективності їх діяльності.

 


Курс "Економіко-математичні методи і моделі" має за мету формування компетентностей щодо теорії та практики застосування математичних інструментів у побудові та використанні різних типів економіко-математичних методів і  моделей для розв’язання конкретних завдань в економіці та їх реалізації комп’ютерними засобами.

Основними результатами вивчення є: 

Знати основні категорії, поняття, теореми та постановки задач економіко-математичного моделювання

Знати ідеї та приклади застосування методів лінійного, цілочислового, нелінійного,  динамічного програмування, основ теорії ігор та регресійного аналізу

Вміти робити постановку задачі для побудови економіко-математичні моделі з метою вирішення економічної проблеми

Вміти здійснювати розв’язання економіко-математичні моделі за допомогою математичних методів  

Вміти використовувати програмне забезпечення при розв’язанні економіко-математичної моделі

Вміти аналізувати адекватність математичного розв’язку економіко-математичної моделі та проводити перевірку її надійності та стійкості статистичними методами

Вміти давати  економічну інтерпретацію розв’язку економіко-математичної моделі для подальшого її використання у прийнятті оптимального рішення, плануванні та прогнозуванні економіко-фінансових процесів