Мета вивчення особливостей розвитку сучасної економічної науки, теоретико-методологічних засад провідних течій і шкіл сучасної економічної теорії, розкриття причинно–наслідкових зв’язків у розвитку економічної теорії та економічної політики, наукове обґрунтування практичної корисності економічної науки для забезпечення економічного зростання та суспільного добробуту.

Завдання формування економічного мислення та світогляду аспірантів на засадах гуманістичних принципів сучасної парадигми економічної теорії, антропоцентризму та плюралізму сучасної економічної теорії, розуміння основних напрямів сучасних економічних теорій, їх теоретичних джерел та методологічних особливостей; виявлення взаємозв'язку економічних теорій з господарською практикою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен

        знати:

 • основи становлення гуманістичних принципів сучасної парадигми економічної теорії;

 • чинники і джерела формування гуманізаційного вектору розвитку сучасної економічної теорії та її методологічні основи;

 • плюралізм сучасної економічної теорії та теоретико-методологічні засади  провідних течій сучасної економічної теорії: неокласики, посткейнсіантва та неоінституціоналізму;

 • основні напрями та проблеми розвитку новітніх економічних теорій: теорії глобалізації; теорії економічних криз; теорії визначення і вибору економічної політики тощо;

 • теорії сучасного економічного неоконсерваитзму, їх концептуальні засади та підходи до проблеми ролі держави в економіці;

 • теорії визначення і вибору економічної політики: конституційно-економічну теорію, економічні теорії громадянського суспільства, теорію суспільного вибору та політичних інститутів, теорію політичної ренти;

 • теорію неоінституціоналізму, її методологію, спільність і відмінність з неокласикою, а також особливості теорії прав власності, “інституційні пастки” трансформаційного періоду;

 • теорію трансакційних витрат і бюрократичних структур бізнесу;

 • сучасні теорії постіндустріального суспільства;

  вміти:

 • роботи правильні висновки про розвиток економічної теорії як теоретико-методологічної основи усієї економічної науки;

 • аналізувати місце і роль людини в системі еволюційного розвитку економічної теорії;

 • порівнювати концептуальні засади сучасних економічних теорій та їх підходів до вирішення економічних проблем сучасності;

 • робити правильний вибір щодо розуміння причинно-наслідкових звязків в економіці, досягнення системного підходу в аналізі господарських проблем;

 • проводити адекватну оцінку сучасного стану національної економіки та перспектив її розвитку в контексті концептуальних засад провідних течій сучасної економічної науки.