Мета вивчення дисципліни - підготувати фахівців, які володіють теоретичними і прикладними знаннями, які необхідні доктору філософії для проведення наукових досліджень, роботи на підприємствах, установах різних форм власності в сфері соціальної економіки і політики на етапі побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки на макро- та мікро – рівнях.

Слухач має знати :

·       теоретичні основи соціальної економіки і соціальної політики;

·       методологю системного аналізу, етапи застосування системного підходу при дослідженні соціальних процесів, розвитку соціальних систем;

·       моделі соціально-економічного розвитку, визначення тенденцій та пріоритетних напрямів розвитку соціальної економіки та політики, формулювання напрямів соціально-економічної політики держави

·        основні засади наукового і практичного управління соціальним розвитком;

·       методи, форми та інструменти реалізації регулювання соціальної економіки;

·       особливостей державного регулювання соціально-економічними системами різного рівня ієрархії.

Слухач має вміти:

·       на основі знання принципів соціальної політики держави, методів соціалізації економіки пропонувати шляхи подолання нерівності, соціального розшарування та соціального відторгнення в умовах поглиблення інтеграційних процесів та глобалізації;

·       розробляти пропозиції щодо забезпечення соціальної безпеки держави;

·       розробляти пропозиції щодо удосконалення діяльності соціальної сфери суспільства;

·       розробляти та обґрунтовувати заходи управлінського впливу в соціально-політичній, соціально-трудовій сферах

·       здійснювати  кількісний аналіз на основі нормативних документів соціальної допомоги стосовно різних подій для різних категорій населення (інваліди, сім’ї з дітьми, бідні верстви населення, безробітні тощо

·       розраховувати розмір пенсії з використанням законодавчої бази сфери пенсійного страхування та забезпечення

·       розробляти  соціальні проекти для потреб господарюючих суб’єктів та органів державного регіонального управління.

·       розробляти та реалізовувати проекти і програми процесів і систем, а також їх структуроутворюючих елементів в галузі соціальних наук.

·       застосовувати методичний інструментарій діагностики соціального розвитку національної та регіональних соціальних систем