Перехід до ринкової економіки вимагає, щоб проблеми, які виникають, вирішували компетентні, грамотні спеціалісти. В переліку їхніх компетенцій мають бути: вміти творчо мислити, вміти проводити експериментальні наукові дослідження, пропонувати альтернативні рішення, впроваджувати в практичну реальність передові досягнення світової науки і техніки, культурного прогресу. Мета дисципліни – залучити студентів до науково-дослідної роботи; ознайомити зі стратегією і тактикою проведення наукового дослідження; передавати їм нові знання щодо методології, методики та інструментарію дослідження.

Завдання дисципліни:

-       вивчення питань планування, організації і проведення наукового дослідження;

-       надання студентам допомоги при оволодінні методами наукових досліджень;

-       розгляд актуальних проблем розвитку економічної думки і критеріїв вибору напряму наукового дослідження;

-       розробка методики виконання наукового дослідження з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій, економіко-математичних методів і прийомів та ін;

-       виховання у майбутнього фахівців навичок дослідницьким шляхом вирішувати практичні питання; усвідомлення необхідності використання наукових методів у господарській діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

·      принципи дослідження;

·      визначення об’єкту, предмету, мети, завдань дослідження;

·      етапи наукового дослідження;

·      типи наукових звітів;

·      принципи, етапи підготовки і проведення наукових досліджень;

вміти:

·      вибирати та формулювати проблему дослідження;

·      шукати необхідну наукову інформацію;

·      обирати методологічну основу дослідження реферувати літературні джерела;

·      брати участь в науковій дискусії;

·      формулювати об’єкт і предмет дослідження;

·      формулювати і перевіряти наукові гіпотези;

·      формувати комплекс методик для дослідження обраного предмету;

·      збирати емпіричні дані;

·      проводити обробку та інтерпретацію емпіричних даних;

·      оформлювати наукові звіти;

·      представляти результат дослідження на наукових конференціях та се­мінарах.