Офіційна назва освітньої програми

«Економіка»

Спеціальність

051 Економіка

Освітній ступінь

Магістр

Обсяг дисципліни в кредитах ECTS 

6 кредитів


Мета дисципліни
- формування у студентів системних знань теорії та практики управління інформаційною діяльністю в банках і фінансових установах; опанування відповідного інструментарію для успішного управління інформаційними ресурсами, системами і технологіями.

Очікувані результати навчання:

РНД 1. Студент демонструє знання про інформаційний менеджмент в системі менеджменту підприємства; особливості інформаційних ресурсів як економічної категорії; вплив інформаційних ресурсів на конкурентоспроможність підприємства.

РНД 2. Студент визначає основні напрями інформаційної діяльності на підприємстві; організовує інформаційне обслуговування органів управління будь-якого рівня.

РНД 3. Студент демонструє розуміння організаційно-методичного забезпечення управління інформаційними ресурсами організації.

РНД 4 . Студент дає оцінку ефективності різних варіантів інформаційного забезпечення управлінської діяльності.

РНД 5. Студент вибирає готові інформаційно-технологічні рішення та обґрунтовує свій вибір, а також  та раціонально використовує конкретні інформаційні технології забезпечення діяльності на своєму робочому місці,  демонструє вміння їх практичного використання в фінансово-економічній сфері.

РНД 6.  Студент визначає потреби організації в кваліфікованих фахівцях в галузі інформаційного забезпечення управлінської діяльності та здійснює відповідну політику з підбору і навчання персоналу, а також оцінює та раціонально організовує роботу підрозділів інформаційного та документаційного забезпечення управлінської діяльності.

РНД 7. Студент застосовує сучасні інформаційно-комунікаційних технологій, володіє апаратом економіко-математичного моделювання у фінансово-економічній сфері.

РНД 8 . Студент визначає економічну ефективність інформаційних систем і технологій та проблеми її оцінювання; обирає та застосовує економіко-математичні методи для аналізу, прогнозування та оптимізації бізнес-процесів на підприємствах; аналізує та застосовує основні методи забезпечення інформаційної безпеки.

Зміст навчальної дисципліни за темами:

Тема 1. Сутність, цілі, завдання та особливості інформаційного менеджменту.

Тема 2. Завдання та особливості банківського менеджменту.

Тема 3. Інформаційні потреби та інформаційне забезпечення суб’єктів управління фінансової установи.

Тема 4. Управління інформаційними ресурсами банку

Тема 5. Нормативно-правове забезпечення суспільних інформаційних відносин.

Тема 6. Управління інформаційними ресурсами: концепції, технології, інструментальні засоби.

Тема 7. Банківська інформація та її значення для менеджмент.

Тема 8. Інформаційна система як базова компонента інформаційного менеджменту.

Тема 9. Архітектура інформаційної системи підприємства.

Тема 10. Стратегічне планування інформаційних систем.

Тема 11. Управління службою інформаційних систем.

Тема 12. Управління інформаційною безпекою банку.

Тема 13. Економічна ефективність інформаційного менеджменту.