Моделювання – основний специфічний метод науки,  що застосовується для аналізу та синтезу систем управління. Це особливий пізнавальний спосіб, коли суб’єкт дослідження замість безпосереднього досліджуваного об’єкта пізнання обирає чи створює подібний до нього допоміжний, досліджує його, а отримані нові знання переносить на об’єкт оригінал. Тому процес моделювання має творчий активний характер. Економічні системи, що вивчаються сучасною наукою, з великими труднощами піддаються дослідженню звичайними теоретичними методами. Прямий експеримент над ними неможливий. Ціна помилок велика, тому математичне моделювання є неминучою складовою науково-технічного прогресу.

 1. Мета дисципліни: надання фундаментальних систематизованих теоретичних знань та формування практичних навичок з основ створення та застосування математичних моделей в економічних дослідженнях.  Дисципліна спрямована на засвоєння методології та методики побудови математичних моделей складних виробничо-економічних систем, аналіз й використання адекватних математичних моделей у сфері економіки, фінансів, менеджменту. Набуття досвіду найбільш типових прийомів моделювання та вимірювання ризику в процесі прийняття рішень.

2. Теми дисципліни:

       Змістовний модуль 1. Рівноважні, балансові та динамічні  моделі.  Тема 1.  Економіка як об’єкт моделювання. Тема 2. Концептуальні засади математичного моделювання економіки. Тема 3. Макроекономічні рівноважні  моделі. Тема 4. Балансові моделі. Тема 5. Динамічні моделі.

Змістовний модуль 2. Моделювання маневреності і еластичності планових рішень. Тема 6. Оптимізаційні моделі. Тема 7. Статистичні моделі та методиТема 8. Економетричні моделі та методи. Тема 9. Моделі економічного зростання.  

3. Заплановані результати навчання:

знати: проблеми методології макроекономічного аналізу; сутність та принципи моделювання; основні класифікації моделей; етапи процесу моделювання; класичні моделі ринкової економіки; модель «попит-пропозиція»; кейнсіанську модель сукупного попиту та сукупної пропозиції; моделі фіскальної політики; моделі банківської системи; балансовий метод, технологічну матрицю; модель Леонтьєва; моделі економічного циклу; моделі економічного зростання; макроекономічні рівноважні  моделі; моделі математичного програмування; задачі безумовної та умовної оптимізації та методи їх розв’язування; метод Лагранжа для розв’язування задач оптимізації на умовний екстремум; прикладні статистичні та екометричні моделі та методи в економіці; макроекономічні моделі України.

 вміти: практично використовувати набуті знання та навички для побудови, дослідження і практичного використання економіко-математичних моделей.

Курс має теоретичне, методологічне та конкретне прикладне значення.