Мета дисципліни: засвоєння студентами теоретичних знань та набуття ними практичних навиків щодо організації та методики здійснення податкового планування в умовах функціонування податкового, цивільного та ін. законодавства.

Необхідною умовою становлення та розвитку економіки з ринковим механізмом господарювання, забезпечення стабілізації та прискорення темпів її росту є підприємництво. Активна підприємницька діяльність є не тільки одним із найважливіших факторів економічного зростання в країні, а й одночасно загальним показником соціально-економічного розвитку держави. Особливістю сучасного економічного середовища в Україні є те, що воно в недостатній мірі сприяє розвитку підприємництва, характеризується браком джерел фінансування, податковим пригніченням господарської ініціативи підприємств. Проблема податкового тягаря на підприємства полягає у високих ставках і чисельності податків, у неузгодженості правил оподаткування із методикою бухгалтерського обліку. Тому дослідження проблем податкового планування, оптимізації податкових платежів в бюджет, рівномірного їх розподілу протягом періоду діяльності підприємства є актуальним і своєчасним як з теоретичної, так і з практичної позиції. Сучасне підприємництво потребує науково обґрунтованої методики раціоналізації податкового навантаження.

Виходячи із поставленої мети завданнями дисципліни є:

- вивчення змісту поняття «податкове планування», його видів та принципів, організаційних засад;

- формування системи знань в галузі оцінки податкового навантаження та планування податкових платежі на майбутній період;

- засвоєння особливостей діяльності підприємств в умовах функціонування різних систем оподаткування та регіональних особливостей;

- вивчення основних засад і критеріїв регулювання суми податків;

- формування системи знань в галузі відповідальності платників податків та їх службових осіб за порушення податкового законодавства.

Завдання курсу полягає також у максимально реальному моделюванні проблем діяльності суб’єктів підприємницької діяльності у прикладних задачах з метою дати студентам знання конкретних норм та інструментів, що використовуються в процесі податкового планування.

Предметом вивчення дисципліни є специфічна сфера відносин, що виникають у процесі управління оподаткуванням. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: законодавчу та інформаційну базу; зміст податкового планування; знаки і обтяжуючі обставини проблемних контрагентів; мету, завдання та основні принципи податкового планування; основні етапи та інструменти податкового планування.

вміти: визначати основні податкові проблеми; розробляти і планувати податкові схеми; розраховувати податкові зобов’язання перед бюджетами різних рівнів.