Дисципліна “Методика викладання облікових, аналітичних та контрольних дисциплін” призначена для слухачів освітнього ступеню PhD спеціальності 071 «Облік і оподаткування» і передбачає надання слухачам педагогічних знань і умінь, які в подальшому можуть бути реалізовані у викладацькій роботі. 

Мета вивчення дисципліни - ознайомлення із сучасними методиками викладання фахових дисциплін у вищій школі, методологією розроблення різноманітних методичних матеріалів, формування вмінь щодо проведення всіх форм навчальних занять.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні набути необхідні теоретичні і практичні навички організації навчального процесу у вищій школі, аналізувати структуру підготовки фахівців у вищому навчальному закладі (кількість спеціальностей, їх конкретні назви й основні спеціалізації), аналізувати дії викладачів вищої школи, які є виявом професіоналізму і педагогічної культури, опрацьовувати наукову літературу про методи науково-педагогічних досліджень та здійснювати дослідження серед своїх колег-студентів із використанням окремих методів наукових досліджень: анкетування, тестування тощо.

На прикладі саме своєї спеціальності «Облік та оподаткування» студенти мають оволодіти наступними знаннями про: критерії відбору, принципи структурування змісту фахової дисципліни у вищій школі; між предметні зв'язки методики викладання із іншими дисциплінами; сучасні інтерактивні методи навчання студентів; форми організації навчання студентів; норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів; специфіку застосування новітніх освітніх технологій у вищій школі; особливості організаторської, координаційної та управлінської діяльності у вищому навчальному закладі; психологічні особистісні якості викладача вищої школи, професійні вимоги до нього.  Студенти мають оволодіти уміннями: аналізу та впровадження у власну діяльність теоретично обґрунтованих положень – найсучаснішого  педагогічного досвіду; застосування методів, прийомів організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (бесіди, діалогу, дискусії, мозкової атаки, сюжетнорольової гри, роботи в групах тощо); планування структури, змісту, процесу організації лекції, лабораторного та практичного заняття; укладання текстів лекцій за планом; творчого проведення лабораторних та практичних занять; добирання оптимальної форми та методів педагогічної діяльності; застосування сучасних освітніх технологій; забезпечення виконання розвиваючої, координуючої, управлінської функції викладача вищого навчального закладу; здійснення саморозвитку, самоосвіти, самовиховання, самоорганізації.